ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง


พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล

ตำแหน่ง : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

email : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2831 9888 ต่อ 1121

ข้อมูลส่วนบุคคล

เกิด :

ประวัติการศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ และ แผนปฎิบัติการดิจิทัล

1. เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2. สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารจาก CIO

ปฏิทินกิจกรรม CIO