วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์


เปิดอ่าน 818

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม
 
พันธกิจ (Mission)
 
ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนและดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม
 
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
2. พัฒนากลไกการป้องกันการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์การโดยยึดหลักธรรมภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)
 
1. การปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
2. การบริหารและจัดการเทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
3. การบริหารและจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับการปราบปรามสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
4. สาธารณะชนเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
5. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/NGO/ภาคประชาชน) และพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากลไก / เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
7. การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการป้องกันการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
8. มีกลไกในการบริหารจัดการองค์การที่ประสิทธิภาพ
9. การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันในการปฎิบัติหน้าที่อย่างยั่งยืน
10. บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่