ผู้บริหารระดับกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 72,571
...

นาย พีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์

ผู้บัญชาการสำนักบริการกลาง

 


พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล

พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล

ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร

 


...

พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน

ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ ๑

 


...

พ.ต.ท.บรรณฑูรย์  ฉิมกรา

ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ ๓

 


...

ว่าง

ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

 


...

ว่าง

ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 


...

ว่าง

ผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 


...

พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ

ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษ

 

...

พ.ต.ท. ถิรพล พิณเมืองงาม

ผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง

 


...

พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์

ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 


...

พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน

ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ ๒

 


...

พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ

ผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 


...

พันเอกพินิจ ตั้งสกุล

ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 


พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร

 


...

พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์

ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

 


...

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง

ผู้บัญชาการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์