ผู้บริหารระดับกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 79,656
...

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการกรม

 


พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล

พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล

ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟองเงิน

 


...

พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน

ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

 


...

พ.ต.ท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์

ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์

 


 


... 

พ.ต.ต.ณัฐพล ดิษยธรรม

ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

 


...

พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน

ผู้อำนวยการกองคดีสิ่งแวดล้อม

 


...

พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 


...

พ.ต.ท หญิง พรทิพย์ ล. วีระพรรค

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 


...

พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ

 

...

พ.ต.ท. ถิรพล พิณเมืองงาม

ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง

 


...

พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 


...

พ.ต.ท.บรรณฑูรย์  ฉิมกรา

ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

 


...

พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 


...

พันเอกพินิจ ตั้งสกุล

ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 


พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

ผู้อำนวยการกองคดีภาษีอากร

 


...

พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

 


...

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์