ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 12,231

ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ พัฒนารูป แบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการคดีพิเศษ

คณะกรรมการคดีพิเศษชุดปัจจุบัน (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

 1. นายอธิคม อินทุภูติ ด้านกฎหมาย และ ประธานกรรมการธุรกรรม
 2. นายอธิคม อินทุภูติ ด้านกฎหมาย และ ประธานกรรมการธุรกรรม
 3. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด้านกฎหมาย
 4. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ด้านเศรษฐศาสตร์
 6. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล ด้านการเงินการธนาคาร
 7. นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ด้านความมั่นคงประเทศ
 8. พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ ด้านการสอบสวนคดีอาญา
 9. พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 10. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อำนาจหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทภารกิจดังต่อไปนี้

 1. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
 3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
 4. จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด

 • สำนักบริหารกลาง
 • กองกฎหมาย
 • สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • สำนักคดีการเงินการธนาคาร
 • สำนักคดีความมั่นคง
 • สำนักคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • สำนักคดีภาษีอากร
 • สำนักคดีการเงินการธนาคาร
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 1
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 2
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 3
 • สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
 • สำนักงานปฏิบัติการพิเศษ
 • สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ