ประกวดราคาซื้อ “วัสดุสนามและการฝึก” รายการเป้าปืนมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ 3)


เปิดอ่าน 325

ประกวดราคาซื้อ “วัสดุสนามและการฝึก” รายการเป้าปืนมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ 3)

เอกสารที่เกียวข้อง