DSI อบรมเข้มหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 399

         วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้พนักงานสวบสวนคดีพิเศษมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 (พ.. 2551) ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 15 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร