ทีมปราบคดีละเมิดทางเพศเด็ก ดีเอสไอ  ประชุมร่วมกลุ่มคณะทำงานด้านการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

published: 17/1/2566 16:12:10 updated: 17/1/2566 16:12:32 184 views   TH
 

ทีมปราบคดีละเมิดทางเพศเด็ก ดีเอสไอ

ประชุมร่วมกลุ่มคณะทำงานด้านการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

        วันที่ 12 มกราคม 2566 นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา ชัยเลิศ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ นายณพล วรประทีป เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ และนางสาวธมลวรรณ ชนิตรนันท์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก เข้าร่วมการประชุมการจัดประชุมกลุ่มคณะทำงานด้านการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก (FANC’s Child Exploitation Working Group: CEWG) ประจำเดือนมกราคม 2566  ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่รับผิดชอบด้านการปราบปรามการละเมิดทางเพศเด็กได้ร่วมประสานงานและหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

       ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็กได้แนะนำบทบาทและภารกิจของศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในที่ประชุมฯ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและมีการใช้นวัตกรรมเพื่อการสืบสวน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการประชุม และได้มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในลักษณะการถ่ายทอดสดหรือ Livestreaming รวมถึงคดีละเมิดทางเพศเด็กจากรายงานของศูนย์ประสานงานเด็กหายและเด็กถูกล่วงละเมิดของสหรัฐอเมริกา (National Center for Child Missing and Exploited Children: NCMEC) ที่ประชุมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้ตั้งศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็กเป็นหน่วยงานเฉพาะในการสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งเป็นนโยบายของนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้ให้ความสำคัญกับคดีละเมิดทางเพศเด็ก และสมาชิกกลุ่มคณะทำงานด้านการแสวงหาประโยชน์จากเด็กยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปในอนาคต

ด้านประชาคมระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรม (Foreign Anti-Narcotic and Crime Community: FANC) เป็นกลุ่มความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีสมาชิกจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 23 ประเทศ

Lasted Post

Related Post