อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6

published: 10/11/2565 8:52:33 updated: 10/11/2565 8:52:33 429 views   TH
 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานคดี มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6  โดยมี นางจีระภา  ภัทรเรืองชัย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบาย ณ ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. คดีพิเศษ และเรื่องสืบสวน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี้วัด
2. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และการประกอบกิจการขุดดิน กรวดทราย ดูดทราย ในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้ดำเนินการสืบสวนกรณีการลักลอบขุดดิน กรวดทราย ดูดทราย ในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ในพื้นที่หมู่ที่ 8  ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ และมีแนวโน้มในการขยายการบุกรุกในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม
3. การดำเนินการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติโดยกลุ่มของนายทุนเป็นจำนวนมาก และเป็นปัญหาที่มีมาหลายสิบปี ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม การอำนวยความยุติธรรม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติ ปกป้องพื้นที่ป่าไม้มิให้ถูกทำลาย โดยให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
4. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้เร่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจเหมืองแร่โดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อสามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกัน  และยับยั้งการกระทำความผิด ตลอดจนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน สร้างส่วนร่วมในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติที่ว่า “DSI เข้าถึงง่าย ได้ความยุติธรรม”
ดังนั้น หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดขอให้แจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

Lasted Post

Related Post