อธิบดี DSI ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5

published: 9/11/2565 9:59:25 updated: 9/11/2565 9:59:25 586 views   TH
 

อธิบดี DSI ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565   นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานคดี มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ   เขตพื้นที่ 5  โดยมีนายสมชาย  ติไชย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5  พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย           ณ ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5  โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีข้อสั่งการดังนี้ 
  1. เรื่องสืบสวนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แม้ไม่ได้รับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ แต่ควรมี    การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบุกรุกที่สาธารณะสร้างรีสอร์ต ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน          ให้ติดตามความคืบหน้าผลการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้ทราบ 
  2. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายพื้นที่การบุกรุก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหา เช่น พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบมากขึ้น
  3. การดำเนินการสืบสวน กรณีการสร้างรีสอร์ต รุกที่ป่าที่สาธารณะและลำน้ำในพื้นที่ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ และมีแนวโน้มในการขยายการบุกรุกในพื้นที่  ใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวม อำนวยความยุติธรรมและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกทำลาย ให้คณะพนักงานสืบสวน      ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ควรมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยให้นำเรื่องสืบสวนการบุกรุกที่สาธารณะสร้างรีสอร์ต ในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งมีการบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นต้นแบบในการทำงานในเรื่องนี้
  4.  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญ ให้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกรณี การสวมตัวบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเน้นตรวจสอบการกระทำความผิดที่เป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม เพื่อป้องกันปราบปรามและยับยั้งการกระทำความผิดกฎหมายต่อไป 
            กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีความมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน สร้างส่วนร่วมในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มอบให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ ที่ว่า “DSI เข้าถึงง่าย ได้ความยุติธรรม”  
            ดังนั้น หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดขอให้แจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน  DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

Lasted Post

Related Post