คู่มือมาตรฐานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ (Memorandum of Understanding : MOU)

published: 8/4/2564 11:29:37 updated: 8/4/2564 11:29:37 2205 views   TH
 

คู่มือมาตรฐานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ (Memorandum of Understanding : MOU)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Documents related