ประกาศผู้เสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศปพ.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2566 15:30 น. ปรับรุง: 23 ม.ค. 2566 15:30 น. เปิดอ่าน 23 ครั้ง  
 

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศปพ.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศปพ.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แก่ บริษัท รวมวิทยา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๒ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยรวมค่าฤชาธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ