กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

27 สิงหาคม 2561 14:15 น. เปิดอ่าน 2470 ครั้ง  
 

 พระราชบัญญัติ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

9. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

10. ระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

11. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

12. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

13. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560

2. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบ/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการควบคุมการมีและการใช้รถยนต์นั่งกันกระสุน ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ

1. ระเบียบ กสพ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

2. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

3. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

4. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548

5. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงยุติธรรม

1. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

2. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่มีการดูงานของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 กฎ ก.พ./กฎ กพค./ระเบียบ ก.พ.

1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ